Smokey Tomato & Piquillo Pepper Shakshuka

Smokey Tomato & Piquillo Pepper Shakshuka

With harissa, poached egg, feta & a freshly baked flatbread

£7.95